Privacy policy

Super Mart Politika e Privatesise

Hyn ne fuqi me: 01.05.2022

Ne, Super Mart Albania Shpk ( ne vazhdim “Kompania” ose “ Marketplace” ose “Ne”), me numer Unik Identifikimi: M21525018U, me seli ne adresen: Rruga “Andon Z. Cajupi”, Hyrja Pallati Numer 3, Hyrja Nr. 2, kati 3, Tiranë, Shqipëri, e-mail [email protected], mbledhim dhe procesojme te dhenat personale te individeve, paleve kontraktore, ose paleve te tjera qe ne u sherbejme (“Ju”). Ne jemi ne dijeni te pergjegjesise qe kemi per te ruajtur dhe mbrojtur te dhenat Tuaja Personale, si dhe te pajtohemi me legjislacionin perkates ne fushen e privateisese dhe mbrojtjes te te dhenave Personale.

Ne kete Politike Privatesie (“Politika”), Marketplace pershkruan menyren sesi ne mbledhim dhe perdorim informacionin Tuaj personal. Politika pershkruan cilat metoda perdoren dhe per cfare qellimi Marketplace, respektivisht ofruesi I sherbimit, proceson informacionin e mbledhur nga dhe per Ju gjate kohes qe ofrojme sherbimet tona, ose kur Ju jeni duke vizituar ose perdorur sherbimet tona nepermjet faqes sone, aplikacionit dhe/ose nepermjet sherbimit te klientit ose cfaredo kanali tjeter qe ne mund te perdorin, duke perfshire sherbimet e Marketplace nepermjet paleve te treta.

Ne gjithashtu shpjegojme cfare jane te drejtat e te dhenave te subjekteve, si dhe detyrimet dhe pergjegjesite tona.


E rendesishme!

 Lexoni kete Politike me kujdes. Permban informacion te rendesishem mbi menyren sesi ne procesojme te dhenat Personale dhe shpjegon te drejtat Tuaja ligjore. Kjo Politike nuk ka per qellim te ndryshoje termat dhe kushtet e asnje marreveshjeje te drejtuar ndaj nesh, as te drejtat qe Ju keni nga ligjet ne fuqi mbi mbrojtjen e te dhenave.

Ne nuk u sherbejme personave nen moshen 18.

Nese Ju jeni nen moshen 18, ju lutem mos na jepni asnje te dhene Tuaj Personale.

Ne kerkojme ndihmen Tuaj per te mbajtur te dhenat Tuaja Persoanel te perditesuara duke na informuar per cdo ndryshim mbi to.

Duke dhene te dhenat Tuaja Personale, Ju besoni tek ne, dhe vullnetarisht pranoni termat dhe kushtet e kesaj Politike Privatesie.

Nese Ju jepni informacion per nje individ tjeter me kerkesen e tij, Ju duhet te siguroheni qe ai individ eshte njohur me kete Politike Privatesie dhe qe eshte pajtuar me kerkesat e ligjeve ne fuqi para se te jape keto te dhena.


1. OFICERI I MBROJTJES TE TE DHENAVE 

Kontrolluesi I Te Dhenave eshte Super Mart Albania Shpk (ne vazhdim “ Kontrolluesi I Te Dhenave”)

Personi I kontaktit( Oficeri yne I mbrojtjes te te dhenave) per cdo koment, pyetje ose shqetesim:

Aida Alijaj, e-mail: [email protected] 

Procesues i te dhenave tuaja do te jete cdo shites ne Marketplace, nga i cili Ju zgjidhni te blini produkte. Keto te dhena jane te nevojshme per shitesin qe te jete ne gjendje te permbushe porosine. 

2. TERMAT DHE PERKUFIZIMET E PERDORURA

Perkufizimet me thelbesore ne kete Politike jane si vijon:

“Grupi” – Super Mart Albania Shpk dhe kompanite e lidhura me te, duke perfshire Super Mart OÜ dhe deget e tjera.

“Kontrolluesi I te dhenave”- Personi ligjor, autoriteteti publik, agjensia, ose cdo entitet tjeter I cili, vetem ose ne bashkepunim me te tjere, percakton qellimet dhe mjetet e procesimit te te dhenave Tuaja Personale.

 “Te dhenat Personale” – cdo informacion qe ju perket Ju, duke perfshire informacion te marre nga databazat publike dhe kanalet publike, dhe informacion te marre ligjerisht nga palet e treta, nepermjet te cilave Ju mund te identifikoheni ne menyre direkte ose indirekte, ne vecanti nga nje identifikues si emri, numri Personal i ID, Vendndodhja, celulari, e-mail, ose nje ose me shume shenjave dalluese specifike mbi identitetin Tuaj.

“Procesimi I te dhenave Personale”- cdo veprim qe mund te kryhet mbi te dhenat Tuaja Personale ne menyre automatike ose jo, sic jane: mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, adaptimi ose ndryshimi, rikthimi, konsultimi, perdorimi, zbulimi ose transmetimi, perhapja, perditesimi ose kombinimi, bllokimi, fshirja ose shkaterrimi I te dhenave.

“Pseudonimizimi I te dhenave Personale” ose “Anonimizimi I te dhenave Personale”-

Pseudonimizimi dhe anonimizimi jane operacione qe jane alternative e fshirjes ose shkaterrimit te te dhenave Tuaja Personale. Keto operacione fshijne cdo element qe ne menyre direkte ose indirekte ju identifikojne. Pseudonimizimi ose anonimizimi I te dhenave nuk perben te dhena Personale.

“Rregullore”- Rregullorja e Pergjithshme Mbrojtjes te se Dhenave (EU) 2016/679


3. PARIMET E PERGJITHSHME TE PROCESIMIT TE TE DHENAVE PERSONALE
 

3.1 Ne Procesojme te dhenat Tuaja Personale sipas ligjit ne fuqi, duke perfshire Rregulloren, kete Politike dhe termat dhe kushtet e Marketplace. 

3.2 Ne procesojme te dhenat Tuaja Personale ne nje menyre te sigurt dhe konfidenciale. Ne respektojme te drejten e cdo individi per mbrojtjen e te dhenave personale, dhe do bejme me te miren per tu siguruar qe te dhenat e mbledhura nga ne jane te mbrojtura. Ne rregullisht vlersojme rrezikun lidhur me Procesimin e te dhenave Personale dhe do te aplikojme strategji zbutese per te shmangur rrezikun.

3.3 Mbrojtja e te dhenave eshte nje pjese kyce e sherbimeve tona dhe mbikeqyret nga oficeri yne per mbrojtjen e te dhenave. Ne sigurohemi qe punonjesit tane njohin dhe pajtohen me kerkesat e ligjeve per mbrojtjen e te dhenave. Ne udhezojme, trajnojme dhe presim nga punonjesit tane te respektojne kerkesat tona per privatesine.  

3.4 Ne procesojme te dhenat Tuaja Personale ne perputhje me ligjin dhe me qellim. Ne caktojme objektiva te qarta per Procesimin e te dhenave Personale dhe procesojme te dhenat Personale vetem per ato qellime. 

3.5 We process Your Personal data in a transparent and fair way. We ensure an appropriate secure, honest and lawful manner of processing Your Personal data to prevent the unauthorized disclosure or inappropriate use of Your Personal data. 

3.5 Ne procesojme te dhenat Tuaja Personale ne nje menyre transparente dhe te drejte. Ne sigurojme nje menyre te pershtatshme, te ndershme dhe ne perputhje me ligjin per te procesuar te dhenat Tuaja Personale, duke parandaluar perhapjen e paautorizuar ose perdorimin e papershtatshem te tyre. 

3.6 Ne do te ruajme te dhenat Tuaja Personale per aq kohe sa ruajta e tyre kerkohet nga ligji ose nga marreveshja, ose eshte e nevojshme per perdorimin e sherbimeve tona dhe/ose interesin tone legjitim. Ne fund te periudhes se ruajtje, ne do te fshijme ne menyre te perhershme te dhenat Tuaja Personale ose do ti anonimizojme ato. 

3.7 Ne do sigurohemi qe te dhenat Tuaja Personale qe procesojme te jene te sakta dhe te kufizuara vetem tek ato qe nevojiten.
 

4. SI NE MBLEDHIM TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Ne mund të mbledhim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale në rastet e mëposhtme: 

 • Nëse na kontaktoni nëpërmjet ndonjë kanali të disponueshëm për të kërkuar informacion rreth produkteve dhe shërbimeve tona; 

 • Nëse jepni detajet tuaja ose të personave të kontaktit ose të përfaqësuesve tuaj nëpërmjet ndonjë prej kanaleve tona të disponueshme; 

• Nëse për të dhëna të caktuara kërkohet me ligj një pëlqim me shkrim, ju shënoni kutinë/kutite përkatëse, në kete rast pëlqimi konsiderohet i barabartë me pëlqimin me shkrim; 

• Përmes kërkimeve në regjistrat publikë;

 • Nëse të dhënat tuaja janë të disponueshme gjatë dhe me rastin e një marrëveshjeje për ofrimin e shërbimeve nga Kontrollori; 

 • Nëse i përgjigjeni fushatave tona të marketingut të drejtpërdrejtë, për shembull duke plotësuar një pyetësor ose duke dërguar të dhëna në mënyrë elektronike; 

• Nëse njesi të tjera juridike, duke përfshirë partnerët, bëjnë një transferim të lejuar të të dhënave tuaja personale tek ne.

5. KATEGORITË E TË DHËNAVE PERSONALE QË PËRPUNOJME 

5.1. Në përgjithësi, ne mbledhim të dhënat tuaja personale drejtpërdrejt nga Ju, kështu që ju vendosni se çfarë lloj informacioni do të na jepni. Për shembull, informacioni që marrim nga Ju është si më poshtë: 

-Kur krijoni një llogari MyIute, ju na dërgoni adresën tuaj të e-mail, emrin, dhe mbiemrin;

 -Kur bëni një porosi, ju na jepni informacionin e mëposhtëm: produktin që dëshironi, emrin dhe mbiemrin, adresën e dorëzimit, detajet e faturimit, mënyrën e pagesës, numrin e telefonit, datat në kartat bankare. 

5.2. Për më tepër, ju sugjerojmë që të regjistroheni në platformën e Marketplace përmes llogarisë suaj në Facebook ose Google. Ju mund të shikoni politikat e privatësisë së Facebook dhe Google duke ndjekur lidhjet e mëposhtme:

https://www.facebook.com/about...

https://policies.google.com/pr... 

 5.3. Përveç kësaj, ne mund të mbledhim dhe më pas të përpunojmë informacione të caktuara në lidhje me sjelljen tuaj të navigimit në faqen tonë të internetit ose duke përdorur një aplikacion celular për të personalizuar përvojën tuaj në internet dhe për të përgatitur sugjerime që janë të përshtatura për llogarinë tuaj. Ju ftojmë të mësoni më shumë rreth kësaj duke lexuar seksionin mbi përpunimin më poshtë. 

5.4. Në faqen tonë të internetit dhe në aplikacionin celular, ne mund të ruajmë dhe mbledhim informacion nëpërmjet cookies dhe teknologjive të ngjashme sipas Politikës te Cookies te Marketplace. 

 5.5. Ne nuk mbledhim ose përpunojmë të dhëna sensitive të përfshira në kategori të veçanta të të dhënave personale në Rregullore. Për më tepër, ne nuk dëshirojmë të mbledhim ose përpunojmë të dhëna për të miturit nën moshën 18 vjeç. 

6. QËLLIMI DHE ARSYET E PËRPUNIMIT

Ne do t'i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme: 

 6.1. Ofrimi i shërbimeve të Marketplace për përfitimin tuaj 

 Ky objektiv i përgjithshëm mund të përfshijë, sipas rastit, sa vijon: 

- krijimin dhe menaxhimin e një llogarie në platformën Marketplace;

- përpunimi i porosive që përfshijnë pranimin, vërtetimin, dërgimin dhe faturimin e produkteve;

- zgjidhjen e problemeve që lidhen me anulimet e porosive ose çdo problem tjetër që lidhet me           porositë, mallrat ose shërbimet e blera;

- kthimin e produkteve në përputhje me dispozitat ligjore;

- rimbursimin e vlerës së produkteve në përputhje me dispozitat ligjore;

- mbeshtjetje, duke përfshirë dhënien e përgjigjeve për pyetjet tuaja në lidhje me porositë tuaja ose mallrat dhe shërbimet e Marketplace. 

Përpunimi i të dhënave tuaja për këto qëllime është në shumicën e rasteve i nevojshëm për lidhjen dhe zbatimin e një kontrate midis Tregut dhe Juve. Për më tepër, për përmbushjen e këtyre objektivave kërkohet përpunimi sipas legjislacionit në fuqi, përfshirë legjislacionin tatimor dhe të kontabilist. 

6.2. Përmirësimi i shërbimeve tona

Ne gjithmonë dëshirojmë t'ju ofrojmë përvojën më të mirë të blerjeve në internet.

Për këtë qëllim, ne mund të përdorim informacione të caktuara në lidhje me sjelljen tuaj si bleres, t'ju ftojmë të plotësoni sondazhe per pershtypjet tuaja pas përfundimit të një porosie, të kryejmë drejtpërdrejt, ose me ndihmën e partnerëve studime tregu. 

Këto aktivitete bazohen në interesat tona legjitime për të bërë biznes, duke u siguruar gjithmonë që të drejtat dhe liritë tuaja themelore të mos preken. 

6.3. Marketingu

Ne dëshirojmë që ju të jeni gjithmonë në dijeni për ofertat më të mira mbi produktet/shërbimet për të cilat mund të jeni të interesuar. Per kete qellim, ne mund t'ju dërgojmë mesazhe, e-mail /SMS/celular etj. që përmbajnë informacione, të përgjithshme dhe tematike, rreth produkteve të ngjashme ore rreth produkteve që plotësojnë produktet që keni blerë, informacione rreth ofertave dhe promocioneve, informacione rreth produkteve të reja ne Marketplace ose nëse keni shfaqur interes për t'i blerë ato, dhe komunikime të tjera biznesi si studimi i tregut dhe sondazhe mbi opinionin e konsumatorëve, dhe ne mund të paraqesë rekomandime të personalizuara në faqen e internetit dhe aplikacionin celular. Për t'ju ofruar informacione qe ju interesojne, ne mund të përdorim të dhëna të caktuara në lidhje me sjellen tuaj si bleres (për shembull, produktet e shikuara/ të shtuara në listën e produkteve të dëshiruara per tu blere) për të krijuar një llogari. Ne gjithmonë sigurojmë që një përpunim i tillë të kryhet në përputhje me të drejtat dhe liritë tuaja dhe që vendimet e marra në lidhje me to të mos kenë asnjë pasojë ligjore për Ju dhe të mos ju prekin në një mënyrë të tillë në një masë të konsiderueshme. 

Në shumicën e rasteve, ne kërkojmë pëlqimin tuaj paraprak për t'ju dërguar komunikime marketingu. Ju mund të ndryshoni mendim dhe të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke ndryshuar te dhenat në llogarinë tuaj. 

Në situata të caktuara, ne mund t'i bazojmë aktivitetet tona të marketingut në interesin tonë legjitim për të promovuar dhe zhvilluar aktivitetin tonë tregtar. Në çdo rast, kur përdorim informacionin tuaj për interesat tona legjitime, ne kujdesemi dhe marrim masat e nevojshme për të siguruar që të drejtat dhe liritë tuaja themelore të mos preken. Sidoqoftë, në çdo kohë, duke përdorur mjetet e përshkruara më sipër, mund të ndaloni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu dhe ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj.

 6.4. Mbrojtja e interesave tona legjitime

 Mund të ketë raste kur ne përdorim ose transmetojmë informacion për të mbrojtur të drejtat tona dhe aktivitetet tregtare.  

Këto mund të përfshijnë:

- masat për të mbrojtur faqen e internetit dhe përdoruesit e platformës Marketplace kundër sulmeve kibernetike;

- masat për të parandaluar dhe zbuluar përpjekjet mashtruese, duke përfshirë transmetimin e informacionit tek autoritetet publike kompetente;

- masat e menaxhimit për rreziqe të tjera të ndryshme.  

Arsyeja kryesore e këtyre llojeve të përpunimit janë interesat tona legjitime në lidhje me mbrojtjen e aktivitetit tonë tregtar duke e bërë të qartë se ne sigurojmë që të gjitha masat e marra nga ne garantojnë një ekuilibër midis interesave tona dhe të drejtave dhe lirive tuaja themelore. 

Për më tepër, në disa raste, përpunimi ynë bazohet në dispozita ligjore si detyrimi për mbrojtjen e mallrave dhe vlerave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi në këtë drejtim.

 7. PERIUDHA E RUAJTJES SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE  

Si rregull, ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa Ju keni një llogari në Marketplace. Ju gjithmonë mund të na kërkoni të fshijmë informacione të caktuara ose të mbyllim llogarinë tuaj, dhe ne do t'i përgjigjemi kësaj kërkese duke ruajtur informacione të caktuara, edhe pas mbylljes së llogarisë, kur këtë e kërkojnë ligji në fuqi ose interesat legjitime. 

8. KU I DËRGOJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE 

8.1. Sipas rastit, ne mund të transferojmë ose aksesojmë disa nga të dhënat tuaja personale te kategoritë e mëposhtme të marrësve: 

- Kompanite e grupit të kompanive të cilave i përket Marketplace;

- partnerë në platformën Marketplace;

 - ofruesit e shërbimeve të korrierëve;

- ofruesit e shërbimeve të pagesave/bankave;

- ofruesit e shërbimeve të marketingut/telemarketingut;

- ofruesit e shërbimeve te studimit te tregut;

- kompanitë e sigurimit;

- Ofruesit e shërbimeve të IT-së;

- kompani të tjera me të cilat mund të zhvillojmë programe të përbashkëta për shitjen në treg të mallrave dhe shërbimeve tona. 

8.2. Nëse jemi të detyruar ligjërisht, ose nëse kjo është e nevojshme për të mbrojtur interesat tona legjitime, ne mund t'u zbulojmë disa të dhëna personale autoriteteve publike. 

8.3. Ne garantojmë që aksesi në të dhënat tuaja nga individë të palëve të treta kryhet në përputhje me dispozitat ligjore në fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe konfidencialitetit të informacionit, bazuar në kontratat e lidhura me ta. 

9. NE CILAT SHTETE I TRANSFEROJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

9.1. Aktualisht ne ruajmë dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale në Shqipëri. Megjithatë, disa nga të dhënat tuaja personale mund të transferohen ne subjekte qe ndodhen në Bashkimin Evropian ose jashtë Bashkimit Evropian, duke përfshirë në vendet për të cilat Komisioni Evropian nuk ka njohur një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave personale. 

9.2. Ne do të marrim gjithmonë masa për të siguruar që çdo transferim ndërkombëtar i të dhënave personale të perdoret me kujdes për të mbrojtur të drejtat dhe interesat tuaja. Transferimet e të dhënave te ofruesit e shërbimeve dhe palët e tjera të treta do të mbrohen gjithmonë. 

9.3. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë duke përdorur kontaktet e përmendura më sipër për të zbuluar se në cilat vende i transmetojmë të dhënat tuaja dhe cilat janë masat mbrojtëse që zbatojmë për këto transferime të të dhënave.

10. MBROJTJA E SIGURISË SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE 

10.1. Ne jemi të përkushtuar për të garantuar sigurinë e të dhënave personale duke zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative në përputhje me standardet e industrisë. 

10.2. Ne i ruajmë të dhënat tuaja në serverë të sigurt duke përdorur algoritmet më të fundit të enkriptimit dhe sigurojmë ruajtjen e tyre.

 10.3. Pavarësisht masave që ne zbatojmë për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne jemi të vetëdijshëm se, në parim, transmetimi i informacionit përmes internetit ose rrjeteve të tjera publike nuk është plotësisht i sigurt dhe ekziston rreziku që të dhënat mund të shikohen dhe përdoren nga pale te treta te paautorizuara. Ne nuk mund të marrim përgjegjësi për këto dobësi në sisteme që nuk janë nën kontrollin tonë. 

11. TË DREJTAT TUAJA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 

11.1 Ju keni disa të drejta në lidhje me të dhënat tuaja personale, të tilla si e drejta për: 

(a) na kërkoni t'ju ofrojmë detaje shtesë se si përdoren të dhënat tuaja;

(b) na kërkoni t'ju japim akses në të dhënat tuaja personale dhe t'ju ofrojmë një kopje të tyre;

(c) merrni të dhëna personale që kanë të bëjnë me ju dhe që ju na keni dhënë në një format të strukturuar, të përdorur gjerësisht dhe të lexueshëm nga pajisjet teknologjike, dhe - aty ku është teknikisht e mundur - për t'i transferuar këto të dhëna te një kontrollues tjetër pa pengesë nëse përpunimi i të dhënave tuaja bazohet me pëlqimin ose marrëveshjen tuaj dhe kryhet me mjete të automatizuara;

(d) na kërkoni të përditësojmë çdo pasaktësi në të dhënat që ruajmë dhe të korrigjojmë/përditësojmë të njëjtat;

(e) na kërkoni të fshijmë ose anonimizojmë të gjitha të dhënat për Ju, për të cilat nuk kemi më bazë ligjore për t'i përpunuar;

(f) kur përpunimi bazohet në pëlqimin me marketingun e drejtpërdrejtë, Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në mënyrë që ne ta ndalojmë atë përpunim specifik që tani e tutje;

(g) object to any processing for the purpose of automated individual decision-making (including profiling) when it significantly affects You, while You have the opportunity to exercise Your right to request human intervention by the controller, the right to express Your views and to challenge the decision;

(h) na kërkoni të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja, p.sh. ndërkohë që një ankesë është duke u hetuar.  

11.2 Procedura për ushtrimin e të drejtave: 

11.2.1 Ju mund të paraqisni një kërkesë për ushtrimin e të drejtave tuaja te Personi i Kontaktit në një nga mënyrat e mëposhtme: ne menyre fizike, me postë (përfshirë e-mail), telefon ose faks.

11.2.2 Secili prej aplikimeve ose kërkesave tuaja pranohet me një numër hyrës, shqyrtohet, verifikojmë identitetin tuaj dhe të drejtën që dëshironi të ushtroni dhe përgjigjemi brenda një muaji nga marrja e kerkeses. Në raste më të ndërlikuara ose gjatë marrjes së kërkesave të shumta, kjo periudhë mund të zgjatet edhe me dy muaj të tjerë, për të cilat ne do t'ju informojmë. Në rast se ka arsye për të refuzuar kërkesën, ne do t'ia paraqesim këto arsye aplikantit me shkrim.

11.2.3 Ushtrimi i këtyre të drejtave i nënshtrohet disa përjashtimeve, për shembull kur interesi publik duhet të mbrohet (p.sh. në parandalimin ose zbulimin e krimeve), ose interesat tona, ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

11.3. Nëse nuk jeni të kënaqur me përpunimin e të dhënave tuaja ose me përgjigjen tonë në ushtrimin e këtyre të drejtave, ju keni të drejtë të bëni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës kompetent ose në gjykatë. Ju lutemi, përpiquni ta zgjidhni problemin me ne paraprakisht. 
 

12. NDRYSHIM I TË DHËNAVE PERSONALE DHE PËRFUNDIMI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE 

Na informoni menjëherë për çdo ndryshim dhe pasaktësi në të dhënat tuaja personale të paraqitura tek ne. Me kërkesën tonë, na paraqisni një dokument që vërteton ndryshimet në të dhënat tuaja personale (p.sh. certifikatën e ndryshimit të mbiemrit).
 

13. PËRDITËSIM I POLITIKËS 

Ne mund të bëjmë ndryshime në këtë politikë herë pas here. Ndryshimet në këtë politikë do të hyjnë në fuqi kur Politika e rishikuar të publikohet në faqen e internetit dhe një njoftim përditësimi do të postohet në faqen e internetit.